Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

   1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ
   2. Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP. Vylučuje se použití ustanovení § 1829 OZ, kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu.
   3. Odstoupení od Smlouvy musí být vždy provedeno v písemné formě a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně poštou anebo e-mailem anebo osobně. U e-mailu se bere za doručené dnem následujícím po jeho odeslání, není-li prokázáno, že byl doručen již v den odeslání. Odstoupení doručované poštou je považováno za doručené okamžikem jeho převzetí příjemcem a pokud jej příjemce odmítne převzít, tak okamžikem tohoto odmítnutí. Nevyzvedne-li si adresát poštovní zásilku v úložní lhůtě, je považováno za doručené posledním dnem úložní lhůty.

   3.V případě odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu vrácena platba za objednávku ponížená o prostředky vynaložené na dopravu. V případě, že byla platba provedena pomocí metod, které jsou zatíženy poplatky třetím stranám, budou od vrácené sumy odečteny také tyto námi vynaložené prostředky. Jedná se o následující platební metody s uvedenými procentními náklady (z celkové fakturované sumy za objednávku), odváděnými zprosředkovalům platebních služeb:
   1,5% - platba kartou (dopravci)
   2% - platba přes platební bráno Comgate (platí pro všechny platební metody brány)

   4.Podmínky vrácení zboží :
      4.1. možnost vrácení zboží musí být odsouhlasena prodejcem
      4.2. Nové zboží v termínu do 14 dnů od vystavení daňového dokladu 
       -nepoužité s nepoškozeným obalem
       -Při vrácení zboží obdržíte 80% z kupní ceny 
      4.3. Bazarové zboží v termínu do 14 dnů od vystavení daňového dokladu 
      -Při vrácení zboží a kontrole techniky prodejce, obdržíte 80% z kupní ceny 
   Vezměte prosím na vědomí, že náklady na dopravu a veškerá související rizika spojené s přepravou vrácené zásilky nese odesílatel(zákazník).
   Prodejce si vyhrazuje právo i za předpokladu splnění všech podmínek, zboží zpět nepřijmout. 

Doručovací adresa : 

Das Gastro
Bříza 117
413 01 Bříza
739 982 997


kde bude zboží za přítomnosti předávajícího zkontrolováno.

Pro účely umožnění řádného převzetí zboží prosím respektujte níže uvedené:
-Na doručované zboží viditelně připevněte průvodní dopis, nejlépe fakturu, na
kterou bylo zakoupeno, čitelně označte jménem kupujícího.
-Příjem zásilek je možný pouze po předchozí domluvě, ve všední dny v čase od
8-11h a 13-15h. V případě osobního vrácení zboží Vám bude kupní cena vrácena
pouze bezhotovostním převodem. Při převzetí zboží bude zboží zkontrolováno,
provedena fotodokumentace a bude sepsán, zápis o převzetí zboží v rámci
odstoupení od smlouvy“.
V případě vrácení zboží formou jeho zaslání vybraným doručovatelem uveďte
poznámku k přepravě s časem požadovaného dodání - viz výše.
Zásilku zřetelně označte jménem odesílajícího – musí se shodovat s kupujícím.
Pokud zboží zasíláte přepravní službou, zohledněte při výběru přepravce
povahu a cenu zasílaného zboží. Například lednice, konvektomaty a další
roměrné zboží nevyhovují podmínkám balíkové přepravy a je nutné k přepravě
využít paletovou přepravu (například DHL, TopTrans).
Upozorňujeme, že přepravní společnosti v případě standardní balíkové přepravy
neumožní kontrolu zboží při jeho dodání, možná je pouze kontrola obalu.

Objednávku přepravní služby lze vytvořit přes portál
www.zaslat.cz

Důrazně doporučujeme, abyste při zpětném zaslání zásilky zvolili služby jiného
doručovatele, než je Česká pošta (např. DPD, PPL apod.). Důvodem je
skutečnost, že zásilky od České pošty se nám vracejí velmi často poškozené.
Za takové poškození pak nese odpovědnost zákazník a kupní cena vrácená
zákazníkovi by pak byla ponížena o výši způsobené škody.
Naše společnost si vyhrazuje právo v případě podezření na poškození obsahu
zásilky, ať již z důvodu poškozeného přepravního obalu, nebo s ohledem na
cenu zboží či jeho náchylnost k poškození, zboží nepřevzít, pokud nám nebude
umožněna Vámi zvolenou přepravní službou důkladná kontrola zboží při jeho
dodání. Pokud k takovému nepřevzetí přikročíme, dohodneme s Vámi následně na
dalším postupu, a to s ohledem na to, zda zásilka byla či nebyla poškozena.

×

Splátková kalkulačka ESSOX